"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Engelske boker Sitatsamlinger Forberedelse til senregnet Forberedelse til senregnet del 2 Tv og annen underholdning Falske vekkelser i den siste tid Den kommende krise Kristne & hemmelige forbund Tusenarsriket Hvorfor ikke kjott Beredelse Ellen og Arken Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Sitatsamlinger > Forberedelse til senregnet > Forberedelse til senregnet del 2

Den store prøven

2 SM 368: "Når Guds lov blir gjort ugyldig, vil menigheten bli siktet
gjennom fryktlige prøver, og flere enn vi nå venter, vil gi etter for
forførende ånders og djevlers lærdommer."

2 VM 261: "Mine brødre, innser dere at deres egen frelse så vel som andres
skjebne avhenger av den forberedelsen dere gjør nå for den prøven vi står
overfor?"

7 BC 976: "Herren har tydelig vist meg at dyrets bilde vil bli dannet før
prøvetiden avsluttes. Det blir nemlig den store prøven for Guds folk, og
etter denne vil deres evige skjebne bli avgjort."

MHK 348: "Idet stormen nærmer seg, vil mange som har bekjent seg til å tro
den tredje engels budskap, men som ikke er blitt helliget ved lydighet mot
sannheten, svikte sin overbevisning og gå over i motstandernes rekker."


Kan hende dette blir den tid da satan vil etterligne Kristi person.


2 SM 51: "Vi blir advart om at han [satan] I de siste dager vil arbeide
med tegn og løgnens under. Og han vil fortsette med disse under helt til
avsutningen av prøvetiden, for at han kan henvise til dem som bevis for at
han er lysets og ikke mørkets engel."

5 T 81: " I denne tid vil gullet bli skilt fra slagget i menigheten. Sann
gudsfryktighet vil tydelig bli skjelnet fra dens falske etterligning. Meng
en stjerne som vi har beundret for dens glans, vil da slokne i mørket."

SH 434: "De som faller fra i prøvelsens stund, vil for å sikre sin egen
trygghet bære falskt vitnesbyrd og forråde sine brødre. Kristus har gitt
oss varsel om dette for at vi ikke skal bli forbauset over den unaturlige og grusomme
handlemåte fra deres side som forkaster lyset."


Senregnet og det høye rop

MHK 271: "Før Guds straffedommer til sist hjemsøker jorden, vil det blant
Guds folk skje en slik gjenoppvekkelse av opprinnelig gudsfrykt som man
ikke har sett siden apostlenes tid. Guds Ånd og kraft vil bli utgytt over
hans barn."

BM 113, 114: "Ved begynnelsen av trengselstiden ble vi fylt med den
Hellige Ånd mens vi gikk ut og forkynte sabbaten mer fullstendig. .

"Begynnelsen av trengseltiden", som her er omtalt, sikter ikke til den tid
da plagene skal begynne å falle, men til en kort tidsperiode straks før de
faller, mens Kristus er i helligdommen. På den tid, mens frelsesverket
holder på å bli avsluttet, vil det komme en trengsel over jorden, og
nasjonene vil bli vrede, men likevel bli holdt i tøyler for ikke å hindre
den tredje engels verk. På den tid skal "senregnet" eller vederkvegelsen
fra Herrens åsyn komme for å bringe kraft til den tredje engels høye rop
og berede de hellige til å stå i en tid da de syv siste plager blir
utgytt."

6 T 401: "Når forfølgelsens storm virkelig bryter løs mot oss, vil de
sanne får høre den sanne hyrdes røst. Selvfornektende anstrengelser vil
bli gjort for å frelse de fortapte, og mange som har fart vill fra folden,
vil komme tilbake og følge den store hyrde. .

Kristi kjærlighet, kjærlighet til brødrene, vil overfor verden at vi har
vært hos Jesus og lært av ham. Da vil den tredje engels budskap stige til
et høyt rop, og hele jorden vil bli opplyst av Herrens herlighet."

BM 352 - 354: "Jeg så et stort lys hvile over dem, Og de sluttet seg
sammen for uforferdet å forkynne den tredje engels budskap. .

Guds herlighet hvilte over de tålmodige, ventende hellige, og fryktløst ga
de den siste høytidelige advarsel, forkynte Babylons fall og oppfordret
folk til å gå ut fra henne for at de kunne unnfly hennes fryktelige
skjebne. .

Utrustet med kraft fra det høye og med sine ansikter opplyste og skinnende
av hellig hengivenhet gikk Guds tjenere ut for å forkynne budskapet fra
himmelen. Sjeler som var spredt overalt omkring i de religiøse leirer,
fulgte kallet, og de utvalgte ble revet ut fra de falne kirkesamfunn
liksom Lot ble revet ut av Sodoma før byen gikk til grunne."

MHK 347, 348: "Slik vil den tredje engels budskap bli forkynt. Når tiden
kommer de det skal lyde med størst kraft, vil Herren bruke ringe redskaper
og lede sinnet hos dem som helliger seg til hans tjeneste. Arbeiderne vil
heller bli kvalifisert til gjerningen ved den Hellige Ånds salvelse enn
ved undervisning i høyere skoler. Troens og bønnens menn vil bli drevet
til å arbeide med hellig iver og å vitne om det ord Gud gir dem. Babylons
synder vil bli åpenbart. De fryktlige følger av at borgerlige myndigheter
håndhever kirkens påbud, spiritismens utbredelse, pavemaktens listige, men
hurtige fremgang - alt dette vil bli avslørt. Disse alvorlige advarsler
vekker folket. Tusener på tusener som aldri før har hørt slike ord, vil
lytte."

3 VM 167: "Så mektig kan Gud virke når mennesker lar seg beherske av hans
Ånd."

Dette er den tid da menighetens virksomhet vil bli fullført i en herlig
stråleglans som skal opplyse hele verden.

2 VM 283: "Det klare lyset som med lynets fart for mellom livsvesene,
fremstiller den hurtighet som skal prege dette verk når det til sist går
fremad til fullendelse."

3 VM 257: "En rekke begivenheter kommer til å vise at Gud er situasjonens
herre."

Rom. 9, 28: "For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullburde på jorden."

2 VM 299: "Budskapet om Kristi rettferdighet skal lyde fra den ene enden
av jorden til den andre for å berede Herrens vei. Dette er Guds herlighet
som avslutter den tredje engels virksomhet."

NT 65: "Kristi ord gjennom evangelieprofeten, ord som i bergprekenen bare
lyder på ny, gjelder oss i denne siste slekt: Stå opp, bli lys! For ditt
lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg." . Dersom du har vært
vitne til skjønnheten hos ham som utmerker seg fremfor ti tusen og som
bare er godhet, og dersom din sjel er blitt opplyst av hans herlighet, så
er dette det ord som Mesteren har sendt deg."

KL 415: "Denne verdens mørke skal opplyses av hans herlighets glans - av
hans godhets, nådes og sannhets lys."

BM 354, 355: "Jeg ble vist frem til den tid da den tredje engels budskap
blir avsluttet. Guds kraft hadde hvilt over hans folk. De hadde fullendt
sin gjerning og var beredt for den prøvende stund som ventet dem. De hadde tatt imot senregnet, vederkvegelsen fra Herrens åsyn, og det levende vitnesbyrd var blitt
gjenoppvekket. Den siste store advarsel hadde lydt overalt, og denhadde
oppirret og forbitret jordens beboere som ikke ville ta imot budskapet."

TM 445: "De som har seiret over verden, over kjødet og over djevelen, blir
de utvalgte som skal motta den levende Guds segl."

7 BC 968: "Straks før vi begynte på den [trengseltiden], fikk vi alle
sammen den levende Guds segl. Deretter så jeg at de fire engler slapp løs
de fire vinder. Og jeg så hunger, pest og sverd, nasjon reise seg mot
nasjon, og hele verden var i forvirring."

MHK 351: "Den siste prøven er over. Alle som har valgt lydighet mot Guds
bud, har fått den levende Guds segl. Da avslutter Jesus sin gjerning som
mellommann i den himmelske helligdom."


Prøvetidens avslutning

BM 355 - 357: "Jeg så engler haste frem og tilbake i himmelen. En engel
med et skriveredskap ved hoften kom tilbake fra jorden og meddelte Jesus
at han hadde fullendt sin gjerning og at de hellige var telt opp og
beseglet. Deretter så jeg Jesus, som hadde gjort tjeneste ved arken som
inneholdt de ti bud, kaste røkelseskaret ned. Han løftet opp sine hender
og sa med høy røst: "Det er skjedd!" Og hele englehæren la sine kroner av
mens Jesus ga den høytidelige erklæring: "La den som gjør urett, fremdeles
gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles
øve rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort." . Da Jesus
forlot det Aller - helligste, . ble jordens beboere innhyllet i mørke. Det
var da ingen midler mellom syndige mennesker og en fortørnet Gud. .

Derpå så jeg Jesus legge sine prestelige klær av og iføre seg sin
kongedrakt. På hans hode var det mange kroner. En krone inni den andre.
Omgitt av englehæren forlot han himmelen. Plagene var i ferd med å falle
over jordens beboere. Noen anklaget Gud og forbannet ham. Andre ilte av
sted til Guds barn og tryglet om undervisning om hvordan de kunne unnfly
hans straffedommer. Men de hellige hadde ikke noe å gi dem. Den siste tåre
for syndere var felt, den siste inderlige bønn sendt opp, den siste byrde
båret, den siste advarsel gitt. . Med forferdelig tydelighet hørte de
ordene: "For sent! For sent!""


Skal vi ikke nå gjøre det som tusener ville ønske de hadde gjort når
plagene begynner å falle? Da blir det for sent å overgi seg betingelseløst
og oppriktig be om en daglig åndens dåp.

Nå er tiden inne til å legge selvet til side og gjøre en hurtig beredelse
for senregnet.

3 VM 168: "Hvorfor hungrer og tørster vi ikke etter Åndens gave, når den
er det middel som vi kan få kraft igjennom? Hvorfor samtaler vi ikke om
den, ber om den, preker om den?"

TM 64: "Hvorfor kaster vi oss ikke ned foran nådens trone som
representanter for menigheten, og fra et sønderbrutt og sønderknust hjerte
oppsender alvorlige bønner om at den Hellige Ånd må bli utgytt over oss
fra det høye?"

COR 165: "Å, om vi som et folk ydmyket våre hjerter for Gud og bønnfalt
ham om utgytelsen av den Hellige Ånd!"

TM 310, 223: "Innse hvert eneste øyeblikk at du må ha den Hellige Ånds
nærvær."

"Vi trenger til å bli helliggjort ved den Hellige Ånd hver eneste time på
dagen, ellers kan vi bli fanget av fienden og komme i fare."

Vår oppgave er ikke bare å fortsette i Herres tjeneste og gjøre fremgang
år etter år. Tiden er for lenge siden kommet da vi burde la Gud bruke oss
til hurtig å fullføre sitt verk ved den Hellige Ånds mektige kraft.

3 VM 242: "Vi bør nå være besjelet av et dypt alvor."


Dette er en tid full av den største fare.

Det livsviktige behov - den siste menighets største behov - er ikke flere
medlemmer, flere predikanter, flere penger eller bedre utstyr. Det største
behov i dag er åndsfylte menn og kvinner.

Vi har store institusjoner.

Vi har det beste litteraturarbeid i verden.

Vi har den beste organisasjonen.


FARER FORAN


5 T 644: "Dersom satan ikke kan holde sjelene bundet i likgyldighetens is,
vil han prøve å puffe dem inn i fanatismens ild."

Faith I Live By 140: "Ingen som påberoper seg hellighet, er i virkligheten
hellig. De som er innregistrert i de himmelske bøker som hellige, er ikke
oppmerksomme på denne kjensgjerning, og de er de siste til å prale av sin
egen godhet."

SL 7: "De som virkelig søker en fullkommen kristelig karakter, vil aldri
nære den tanke at de er syndfrie. Kan hende deres liv er upåklagelig, kan
hende de er levende representanter for sannheten som de har mottatt.

Men jo mer de oppøver sitt sinn til å dvele ved Kristi karakter, desto
nærmere kommer de hans guddommelige bilde, og desto dypere vil de føle
sine egne svakheter."

VK 58: "Jo mer du nærmer deg Jesus, desto mer mangelfull vil du se ut i
dine egne øyne, fordi ditt syn blir klarere, og dine ufullkommenheter vil
tre frem i åpenbar og tydelig motsetning til hans fullkomne vesen."

Men skal vi kunne fullføre Guds verk, må vi daglig bli døpt på ny av den
Hellige Ånd.

Hvem vil betingelseløst gi etter for dette mektige kall i denne siste tid
av jordens historie?


En satans snare


GW 316: "Etter som enden nærmer seg, vil fienden virke med all sin makt
for å bringe fanatisme inn blant oss."

3 VM 213, 214: "Falske teorier, iført lysets kledning, kommer til å bli
fremholdt for Guds folk. På den måten vil satan søke å lede endog de
utvalgte vill hvis det er mulig."

7 BC 937: "Etter som vi nærmer oss endens tid, vil løgn i den grad bli
blandet med sannhet at bare de som er ledet av Guds Hellige Ånd, vil bli i
stand til å skjelne sannhet fra villfarelse."

TM 55: "Falske lærer kan nok gi skinn av å være meget ivrige for Guds sak,
og kan hende de også bruker sine midler for å bringe sine teorier frem for
verden og for menigheten og vil lede sjeler inn på forkjærte stier.

Vi bør imøtegå dem og stå dem imot, ikke fordi de er dårlige mennesker,
men fordi de er falske lærere som prøver på å sette sannhetens stempel på
løgnen."

TM 55: "Gud har en menighet på jorden som består av hans utvalgte folk som
holder hans bud. Han fører an, ikke spredte utløpere, ikke en her og en
der, men et folk."

2 VM 305: "Ikke noe annet her i verden er så kjært for Gud som hans
menighet. Ikke noe annet vokter han med en slik nidkjær omhu. Ikke noe er
så anstøtelig for Gud som en handling som skader innflytelsen av dem som
utfører hans tjeneste. Han vil kreve til ansvar alle dem som støtter satan
i hans arbeid ned å kritisere og skape motløshet."

8 T 36: "Vi må være besjelet av det dypeste alvor. Vi har ikke et øyeblikk
å ødsle på kritikk og fordømmelse."

TM 156: "De som elsker Jesus, vil elske de sjeler han døde for. Når
sannheten er plantet i hjertet, vil den åpenbare Jesu kjærlighet og dens
forvandlende kraft. Det som er frastøtende, bittert, kritisk og
dominerende, er ikke av Kristus, men stammer fra satan."

Mens det er sant at de fleste i den siste menighet er i en laodikea
tilstand. Og mange av dem vil bli rystet ut, så er det likevel i
menigheten en trofast gruppe som vil akte på Kristus det sanndrue vitnes
råd. De vil bli beredt for senregnet og ta del i forkynnelsen av budskapet
med et høyt rop, og de vil bli beredt for forvandling.

Dette er den siste menighet. Gud vil ikke lede noen annen bevegelse. Når
de trofaste forkynner budskapet med stor kraft under senregnet, vil en
stor skare komme ut fra de falne kirkesamfunn, vitne for Mesteren og stå
seirende sammen med de forløste på glasshavet.

Nå er tiden inne til å berede seg for senregnet. Og vi bør daglig huske på
at dette beredelseverk må finne sted under tidligregnet.


Flere sitater til ettertanke

BM 88 - 90: "Mine øyne ble nå vendt bort fra herligheten, og jeg ble
henvist til levningen av Guds folk på jorden. Engelen sa til meg: - Vil
dere unngå de syv siste plager? Vil dere gå inn i herligheten og nyte alt
det som Gud har beredt den som Gud har beredt dem som elsker ham og er
villige til å lide for hans skyld? Hvis så er tilfellet, må dere dø for at
dere kan leve. Gjør dere rede, gjør dere rede, gjør dere rede, gjør dere
rede! Dere må ha en grundigere beredelse enn dere har nå. . Dere må ofre
alt il Gud legg alt på hans alter - - dere selv, deres eiendom og alt som
et levende offer. Å gå inn i herligheten krever alt. .

Himmelen vil bli billig nok, selv om vi oppnår den gjennom lidelse. Vi må
fornekte selvet hele tiden, daglig dø fra selvet, la Jesus alene omme til
syne og stadig ha hans ære for øye. . Engelen sa: Fornekt selvet det
haster."

KH 291: "Vår fremtidige evige lykke avhenger av om vi har brakt vår
menneskelighet med alle dens ener og krefter til lydighet mot Gud og under
guddommens kontroll. .

Jesus ble menneske for at han kunne være en midler mellom mennesket og
Gud. . For at han i mennesket skulle gjenopprette det opprinnelige
sinnelag som det gikk glipp av ved satans listige fristelse i Eden. .


Ved Jesus Kristus kan hvert eneste menneske seire."

1 SM 98: "Herren ønsker at hver eneste en av oss må være besjelet av det
dypeste alvor."

5 T 267: "Be om at den Hellige Ånds mektige handlekraft, med all sin
opplivende, styrkende og forvandlende kraft må falle som et elektrisk støt
på den lamslåtte sjel, slik at hver eneste nerve må vibrere med nytt liv, at hele
mennesket må bli gjenreist fra sin døde, jordiske, sanselige tilstand til
åndelig friskhet. Således vil dere bli delaktig i den guddommelige natur
etter å ha unnsluppet fordervelsen i denne verden med dens lyst. Dere vil
da gjenspeile bildet av ham ved hvis sår dere er helbredet."

CH 138:"For å kunne bli renset og forbli rene må syvendedags adventistene
ha den Hellige Ånd i sine hjerter og i sine hjem. Herren har opplyst meg
om at når Israel av i dag ydmyker seg for ham, når de renser sjelens
tempel for all urenhet, vil han høre deres bønner for de syke."

PK 148. 149: "I det hjertet som er renset og lutret, er alt forandret.
Omdannelsen av karakteren er et vitnesbyrd for verden om at Kristus bor i
hjertet. Guds Ånd skaper nytt liv i sjelen, tar tanker og ønsker til fange
i lydighet mot Kristi vilje, og det innvortes menneske blir fornyet etter
Guds bilde."

7 T 33: "Alt det apostlene utførte, må ethvert menighetsmedlem utføre i dag."

AL 30: "Daglig ba de om ny nåde så de kunne nå lenger frem mot
fullkommenhetens mål. Ved tro på Gud og ved den Hellige Ånds påvirkning
lærte selv de svakeste å utnytte det som var gitt dem, og bli helliget,
renset og foredlet i sinn og hjerte. Og mens de i ydmykhet overga seg til
den Hellige Ånds innflytelse og påvirkning, øste de av Guddommens fylde og
ble dannet etter det guddommelige bilde. . Om alle var villige, ville alle
bli fylt med Ånden."

CH 437: "Når det menneskelige redskap overgir sin vilje til Guds vilje,
vil den Hellige Ånd gjøre inntrykk på hjertene."

SLF 520: "I vår virksomhet er det ikke noe vi mer trenger til de praktiske
følger av samfunn med Gud. Vi bør i vårt daglige liv vise at vi har fred
og hvile i Frelseren. Hans fred i hjertet vil stråle ut av ansiktet. Den
vil gi stemmen en overbevisende kraft. Samfunnet med Gud vil foredle
karakteren og livet. Menneskene vil kunne se på oss liksom på disiplene
fordum at de har vært hos Jesus. Dette vil gi misjonsarbeideren en kraft
som ikke noe annet kan gi, og denne kraft må han ikke gi fra seg."


Ubegrensede muligheter


SH 160: "Den som elsker Kristus mest, vil utrette mest godt. Det er ingen
grense for hvilken nytte den kan gjøre som ved å sette jeg´et til side gir
den Hellige Ånd plass til å virke på hans hjerte, og som lever et liv i
udelt helligelse til Gud."

SLF 163: "Enhver som gir seg selv til Herrens tjeneste uten noe forbehold,
gir han makt til å oppnå ubegrensede resultater."

2 SM 57: "Den store synd hos den som bekjenner seg til å være kristne, er
den at de ikke åpner hjertet og tar imot den Hellige Ånd."

COR 146: Dersom du åpner hjertedøren, vil Jesus fylle tomrommet med sin
Ånds gave, og da kan du bli en levende forkynner i ditt hjem, i menigheten
og i verden."

7 T 33: "Alt det apostlene gjorde, kan ethvert menighetsmedlem gjøre i
dag. Og vi må arbeide med så meget større iver så vi kan få den Helllige
Ånd i så meget større mål, fordi den økte ondskap i dag krever et mer
avgjort kall til omvendelse. .

I denne tid da alle tings ende er nær, bør menighetens nidkjærhet endog
overstige nidkjærheten som preget den første menighet. . Burde ikke Guds
kraft åpenbare seg enda mektigere i dag enn på apostlenes tid?"